ІА Глобальні віки (АНАЛІТИКА)


ВІДГУК НА ДИСЕРТАЦІЮ ОРТИНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ. частина 1

«ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНІХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ», ЯКА ПОДАНА НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 12.00.01 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

У вступному розділі своєї наукової роботи Ортинська Н.В. практичне значення одержаних (нею – авт.) результатів вбачає в тому, що сформульовані в дисертації висновки і пропозиції сприятимуть удосконаленню концептуальних положень теорії держави і права та мають практичну цінність для вітчизняних державотворчих процесів. Обґрунтовані в дисертації узагальнення, висновки і пропозиції спроектовані (на її думку – авт.) на використання у:

– правотворчості – як теоретико-методологічна основа для удосконалення політико-правової системи української держави, особливо для розроблення програм практичних заходів щодо усунення недоліків функціонування інститутів, що забезпечують правовий статус неповнолітніх (довідка Інституту законодавства Верховної ради України № 22/282-1-15 від 20.06. 2017 р.);

– правореалізації – для підвищення рівня знань, правової культури та 16 правосвідомості всіх правореалізуючих суб’єктів, що безпосередньо здійснюють діяльність у сфері забезпечення прав та свобод неповнолітніх (довідка Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України 322/ 2 -2748 від 25 червня 2017 р.);

– науково-дослідній роботі – для поглиблення знань про правовий статус неповнолітніх, розвиток науки теорії держави і права для подальшого наукового осмислення проблем подолання недоліків у сфері захисту прав та свобод неповнолітніх;

– навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Теорія держави і права», «Філософія права», «Історія політичних і правових вчень», «Соціологія права», «Конституційне право», «Адміністративне право» та низки інших галузевих наук, а також підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів (довідка Національного університету «Львівська політехніка» № 26-01-1147 від 26.06.2017).

Проте я вважаю, що це лише зовнішня обгортка «роботи», але чи такою ж є її суть? Адже у нашій країні всі зазначені довідки легко продаються-купуються. Ми ж добре знаємо наших продажних депутатів-невігласів. Наш аналітичний відгук стосуватиметься самої роботи Ортинської Н.В. на предмет відповідності цієї роботи присудженню ступеня доктора наук, а не довідок. Після прочитаного ви вправі зробити свої висновки. Втім, перш, ніж говорити про «актуальність теми; ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій; достовірність та наукову новизну одержаних результатів; повноту викладення матеріалів в публікаціях, положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації; висновок про відповідність дисертації Ортинської Н.В. вимогам ВАК України щодо «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 р. № 567», дозвольте мені у найкоротшій формі представити свій ступінь теоретико-практичної освіченості, здобутий за останніх 15 років.

Отже, я, Руль Олександр Анатолійович, 1972 року народження, володію двома повними вищими освітами з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у галузях журналістики та правознавства. Оскільки наш відгук стосується аналізу докторської роботи у юридичній сфері, то коротко зосередимо свою увагу на ключових моментах моєї обізнаності саме у галузі правознавства. Отож моя спеціалізація у галузі правознавства – «Досудове розслідування кримінальних справ». Додамо, що робота Ортинської Н.В. також містить посилання на кримінальне право, як невід’ємну частину усієї правничої науки (оскільки усі галузі права тісно взаємодіють між собою).

За час здобуття вищої освіти у галузі права на юридичному факультеті університету ім. Івана Франка до присвоєння мені освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст-юрист», мною дуже ретельно було проаналізовано впродовж п’яти з половиною років такі основні наукові юридичні книги, дисципліни: логіка, українська мова професійного спілкування, юридична соціологія, філософія права, юридична етика, юридична деонтологія, хрестоматія з правознавства, історія політичних і правових вчень, римське право, загальна історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права США, історія держави та права України, теорія держави та права; суд, правоохоронні та правозахисні органи України; політологія, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конституційне право зарубіжних країн, конституційне право України, конституційно-процесуальне право України, цивільне право України (загальна частина), цивільне право України (особлива частина), цивільне процесуальне право України, цивільний процес України, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, українське сімейне право, екологічне право України, земельне право України, господарське право, фінансове право, банківське право, податкове право, трудове право України, право соціального забезпечення України, муніципальне право України, адміністративне право України, адміністративне право України (особлива частина), кримінальне право України (загальна частина), кримінальне право України (особлива частина), кримінально-процесуальне право, теорія доказів; негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні; слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, кримінологія, криміналістика, призначення та провадження судових експертиз, судова психіатрія, судова медицина; судова медицина у схемах, таблицях і рисунках; кримінально-виконавче право України, прокурорський нагляд в Україні, проблеми теорії держави і права, педагогіка, юридична психологія, основи загальної та юридичної психології, кримінальна психологія, юридична конфліктологія.

На даний час також являюсь керівником Інформаційного агентства «Глобальні віки», котре спеціалізується на здійсненні юридично-журналістських розслідувань правозахисного характеру, а саме: досудові юридично-журналістські розслідування та контроль судових органів; детективна та антикорупційна діяльність; правова допомога; організація PR-кампаній. Зазначена діяльність була реалізована, у тому числі, через такі започатковані мною Програми-проекти: Інформаційно-правова допомога; Розшук безвісти зниклих за кордоном осіб; Протидія російській пропаганді; Навчання молоді практичної правової журналістики; Виявлення корупційної складової у вищих навчальних закладах України та інші.

Спираючись на свій активний, більш ніж п’ятнадцятирічний, теоретичний та практичний досвід, маючи певне визнання окремих відомих науковців, котрі спеціалізуються у галузях права, журналістики, спорту, медицини та інших, вважаю, що маю право здійснити об’єктивну, обґрунтовану і якомога повнішу оцінку докторської дисертації Ортинської Н.В. на предмет відповідності зазначеним на самому початку вимогам.

Яку саме методику я використовував у своєму дослідженні наукової роботи/докторської дисертації Ортинської Н.В.? Насамперед кожен абзац роботи був ретельно і скрупульозно проаналізований з виокремленням усіх ключових думок автора. Таким чином вдалось послідовно виокремити п’ять основних груп цих «наукових думок»: 1. Постановка проблематики (приблизно 30% роботи). 2. Наявні (разючі) суперечності в роботі. 3. Неясність або неправильна сформованість думки. 4. …щось між п. 2 і 3. 5. Пропозиції автора щодо вирішення проблематики (приблизно 60% роботи). Отже, почнемо аналіз кожної з цих ключових думок.

Постановка проблематики, мусимо погодитись, дійсно присутня. Вигляньте з вікна свого будинку чи квартири і ви побачите її безліч у нашій державі. Проте мусимо дізнатись на якій саме проблематиці акцентує увагу автор.

ПРОБЛЕМАТИКА…

«Без створення державою умов для здійснення прав, свобод, обов’язків вони залишаться «заявами про наміри». Реальність прав і свобод пов’язана з дієвістю їхніх гарантій. Наприклад, так звана «сталінська конституція» (Конституція СРСР 1936 р.) за своїм змістом була однією з найдемократичніших у світі, вона надавала громадянам широкі права і свободи, які насправді були порожньою декларацією, фікцією, не відповідали реальному стану речей в економіці, політиці, діяльності правоохоронних органів» (стор. «наукової дисертації» 32).

«Нинішнє право має бути орієнтоване на людину ринкових відносин, інформаційного суспільства, постмодерної культури; людину творчу, непередбачливу, ризикову, розумну, здатну до самообмеження, сповнену почуттям людської, громадянської, національної гідності, людину автономну й чутливу до будь-якого порушення її прав, образ, приниження гідності, несправедливості тощо» (стор. 47). Забігаючи наперед, мусимо зазначити, що рішення, як здійснити на практиці вищесказане, ми так і не знайшли (а воно безумовно існує!). А сам цей абзац повторюється ще раз на стор. 84.

«…зараз панує життєва дезорієнтація, страх перед завтрашнім днем, невизначеність, невпевненість у власних силах, недовіра до державних інститутів. Спостерігається негативне ставлення до законів, які не можуть забезпечити правову захищеність громадянина. Як слушно стверджує С. Алексєєв, людство не має іншого шляху або іншого способу розв’язання глобальних проблем, що загрожують тяжкими наслідками для людського роду, як поставити в центр свого життя сучасне право. Тільки право здатне протистояти можливій катастрофі, що загрожує людству в ситуації (умовах) «майбутньої анархії», «вільності», свавілля влади, тероризму» (стор. 48-49). Знову пуста констатація факту без вирішення проблеми.

«Досліджувана категорія суб’єктів права (неповнолітніх –авт.) потребує особливої уваги і турботи з боку держави й соціуму, і це обов’язково має бути зазначено в нормативних документах. При цьому важливо встановити не тільки права неповнолітнього, які зумовлені його емоційним та психологічним розвитком, але й гарантії реалізації цих прав шляхом становлення з боку держави засобів і процедур правового та організаційного характеру: діяльність соціальних служб, реабілітаційних центрів, сімейних центрів, спеціалізованих освітніх та виховних закладів, широка діяльність громадських організацій, які забезпечують соціальне становище неповнолітніх, функціонування уповноваженого з прав дитини та інших спеціалізованих установ. Правове регулювання щодо неповнолітнього має бути спрямоване на забезпечення його фізичного та психічного розвитку, забезпечення добробуту й підготовку до дорослого самостійного життя суб’єкта права. Нинішнє право має бути орієнтоване на людину у правових відносинах інформаційного суспільства, постмодерної культури; людину творчу, непередбачливу, ризикову, розумну, здатну до самообмеження, сповнену почуттям людської, громадянської, національної гідності, людину автономну й чутливу до будь-якого порушення її прав, образ, приниження гідності, несправедливості тощо» (стор. 84). Жодної новизни…

«Суспільство не стоїть на місці. Правовий статус, напевно, найбільше серед усіх політико-правових явищ підпадає під вплив новітніх соціальних процесів та повинен «йти в ногу» з ними. Тому нормотворча діяльність має працювати на випередження, використовуючи прогностичний підхід. Неповнолітні є обов’язковим та особливо значущим компонентом у структурі людського потенціалу, тому що згодом саме на теперішніх неповнолітніх буде основана соціальна поведінка і від них залежатиме розвиток планети Земля» (стор. 89). Жодної новизни, констатація факту…

«Правова політика держави та діяльність громадянського суспільства мають бути спрямовані на гармонійний адекватний розвиток майбутнього покоління, і для цього потрібно вже сьогодні створити необхідні умови для майбутнього високого рівня правової культури неповнолітніх та їх гармонійного розвитку, адаптованості в соціумі» (стор. 107). Авжеж, не можемо не погодитись і з цією констатацією факту…

«…гасла про щасливе дитинство, які не підтверджені законодавчими актами і не грунтуються на справедливій і сильній політиці держави в інтересах дітей, на матеріальній і фінансовій підтримці, яка забезпечувала б нормальний розвиток молодого покоління, досі є порожніми деклараціями» (стор. 140). Що знали, те й довідались…

«Еталони прав неповнолітніх відображені в міжнародних правових актах, але для практичного застосування потрібні норми права конкретної держави, оскільки вони підлягають першочерговому застосуванню та мають чіткий організаційний і матеріально-технічний механізм для захисту прав неповнолітніх» (стор. 144). А що міжнародні правові акти, ратифіковані Верховною Радою України, вже не обов’язково першочергово виконувати?

«Право на життя є природним, невід’ємним, але і на міжнародному, і на державному рівні мають бути широкі гарантії цього права. Право на життя неповнолітнього не є винятком й охоплює щонайменше такі гарантії: заборону тортур і насильства, соціальне забезпечення, забезпечення права на охорону здоров’я та медичну допомогу, на сприятливе навколишнє середовище тощо. До таких же заходів належить політика держави, спрямована на відмову від вирішення конфліктів за допомогою зброї, боротьба зі злочинами проти особистості, з наркоманією та токсикоманією тощо» (стор. 156). І яке ж законодавство здатне забезпечити гарантії зазначеного права (а воно безумовно існує, проте свідомо ігнорується в Україні)?

«Аналіз даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить, що сьогодні в ньому немає судових рішень, які стосувалися б кримінальних проваджень через порушення прав неповнолітніх у зв’язку із проведенням антитерористичної операції (АТО). Важливим є не тільки право на життя, але й право на належний стан здоров’я. З урахуванням інтересів та прав неповнолітньої особи, можна виділити такі складові права дитини на охорону здоров’я, а саме, дитина має право на: … нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду [594] (ст. 287 ЦК України)» (стор. 160). А в який спосіб можуть бути забезпечені права неповнолітніх в зоні проведення антитерористичної операції під свистом куль і вибухом гранат? Чи постулат «Коли гримить зброя, закони мовчать - Inter anna silent leges» там не діє, бо це АТО, а не війна?

«Європейський суд звертає увагу на релігійні переконання та інші особливості батьків, визнає дискримінаційними обмеження, покладені на них національними судами, але при цьому виходить з пріоритету інтересів дитини, найкраще забезпечення яких може, на думку Суду, суперечити релігійним переконанням» (стор. 172). Щось не чув, щоб національні суди в Україні створювали дискримінаційні обмеження щодо релігійних переконань батьків. Україна в цьому плані аж надто лояльна.

«…сьогодні потрібні правові важелі зміцнення і розвитку економічної незалежності індивіда від держави, що, своєю чергою, сприятиме вирішенню не тільки стратегічних, глобальних завдань соціального будівництва, а й конфліктів, які виникатимуть. Тотальна економічна залежність громадян від держави породжує зростаючу лавину вимог і претензій, викликаних до неї щораз більш очевидною нерівністю громадян. У зв’язку із цим варто зазначити, що автори, які досліджували проблему правового статусу особи, обмежувалися, зазвичай, висновками про юридичну рівність громадян. Інша сторона реальності полягає в тому, що, незважаючи на юридичну рівноправність громадян, фактичне їх матеріальне і соціально-політичне становище не є однаковим. Зрештою, і суб’єктивні права в різних громадян нерідко мають різну, так би мовити, «правову вагу». Особливо в останній період розвитку нашої держави виявляється залежність декларативного права від фактичного стану суспільних відносин. Юридична ж рівність, забезпечена конституційними нормами, є лише наділенням їх рівною правосуб’єктністю. Однак це ще не означає, що конкретні правові можливості громадян однакові» (стор. 175). Як громадянам звільнитися з-під «тотальної економічної залежності від держави» автором роботи ніде не пояснюється. Однак легальні і напівлегальні (а це все ж краще, ніж економічна безвихідь чи праця за копійки на роботодавця) способи існують, проте автор, очевидно в силу свого юного віку та відсутність теоретично-практичного досвіду, про них не знає.

«Інститут соціальних прав неповнолітніх має безліч проблем, які перманентно пов’язані з економічним чинником, недостатністю в державному бюджеті України коштів для забезпечення соціальних стандартів, які передбачені і в міжнародному, і в національному праві» (стор. 176). «Проблеми закріплення, реалізації й забезпечення неповнолітніх тісно взаємопов’язані із соціальними проблемами суспільства, сферою економіки, соціального забезпечення, освіти, виховання і багатьма іншими завданнями, які вимагають невідкладного вирішення в масштабі і окремої держави, і на міжнародному рівні» (стор. 177). Чергова констатація факту…

«Частина українського населення досі покірно чекає «милості» від держави» (стор. 183). А хто і чому належить до цієї «частини українського населення»? Яким має бути рішення?

«Конфлікти, що загрожують руйнівними війнами, які несуть небезпеку виродження в зіткненні цивілізацій, загрожують самому існуванню людства. Їхньою глибинною причиною є інтолерантність, нетерпимість, несправедливість, фанатизм, ксенофобія, екстремістський націоналізм, які, на жаль, мають давні традиції. Отже, толерантність – імператив, домінанта нового сторіччя, загальна тенденція світового процесу» (стор. 184). Щодо ксенофобії, то, на мою думку, Ортинській Н.В. варто порадитись зі своїм батьком Ортинським В.Л. - http://viky.com.ua/?s=view&id=836, або просто скромно не зачіпати цю тему.

«Правове регулювання діяльності відповідних державних органів у сфері забезпечення прав неповнолітніх переважно має загальний, а не конкретизований характер, як це є в багатьох демократичних країнах світу» (стор. 224). А як є в багатьох демократичних країнах світу? Де це в роботі зазначено (спираючись на галузь міжнародного приватного права), щоб уважний читач мав змогу здійснити порівняльний аналіз?

«Відсутність необхідного державного контролю та належної правової політики спричиняє зростання рівня злочинності неповнолітніх, що є загальною соціальною проблемою не тільки сучасності, але й майбутнього, сприяє «розтлінню» нації та руйнуванню морально-соціального підґрунтя суспільного устрою» (стор. 235). Невже для зменшення рівня злочинності необхідним є саме контроль та ще й саме державний? І ви так вважаєте?

«Для багатьох матерів вигідніше мати статус одинокої матері й одержувати соціальну допомогу на дитину. Саме цей економічний інтерес зумовлює часто цілеспрямовану відмову від реєстрації шлюбу. Економічний інтерес нерідко бере гору під час подання заяви про позбавлення одного з батьків чи обох батьківських прав. Трудове сирітство передбачає наявність усіх членів сім’ї в дитини, а реально вона позбавлена можливості спілкуватися та повноцінно проживати з одним з батьків або й з обома. Опитування українських заробітчан, яке здійснив Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, засвідчує, що на час відсутності батьків (або одного з них) діти залишаються вдома з матір’ю (44%), бабусею (35%), батьком (14%), сестрою (14%), братом (12%), дідусем (10%), тіткою чи дядьком (5%). А чимало дітей взагалі опиняються і без нагляду батьків, і поза увагою держави (стор. 312-313). У цьому абзаці, на мою думку, найбільш виражено подана проблематика, проте так і відсутнє її ґрунтовне рішення.

СУПЕРЕЧНОСТІ…

«У додержавному суспільстві певний соціальний статус існував, а правового не існувало, оскільки не було права» (стор. 38). «Людська істота живе у праві, не може існувати та розвиватися поза ним, її соціальний статус впливає на правовий, тому кожна особа виступає також суб’єктом права» (стор. 293). «Слушною з цього приводу є теза Б. Ебзєєва, що «права людини – загальносоціальна категорія. Вони складаються об’єктивно в результаті розвитку і вдосконалення суспільного виробництва і політичної системи суспільства у вигляді соціальних можливостей користуватися різними економічними, політичними і духовними силами й існують ще до державного їх визнання». Права неповнолітніх – це природні права, вони існують незалежно від їхнього державного визнання й законодавчого закріплення» (стор. 137). Я б ще сказав, що це кричущі суперечності, які Інститут законодавства Верховної ради України вперто не хотів бачити, коли видавав Ортинській Н.В. довідку № 22/282-1-15 від 20.06. 2017 р., про яку йшлося вище. Авжеж, право існує природнє і позитивне. Природнє – від часу з’явлення людини на землі. Позитивне – від часу виникнення писаних законодавчих норм. Про це докладно можна довідатись з науки «Історія політичних та правових вчень». Доктор юридичних наук просто не має права цього не знати.

«Виникає правова колізія в концепції відповідальності неповнолітніх: з одного боку – державна правова політика ґрунтується на принципах гуманізму у ставленні до неповнолітніх, як особливої категорії суб’єктів права, а з іншого – гіперболізація гуманного ставлення сприяє відсутності ефективності правового регулювання, спричиняє правовий колапс, підвищення рівня злочинності неповнолітніх та ще низку негативних чинників» (стор. 241). Цією фразою Ортинська Н.В. сама фактично визнає суперечність суті всієї своєї роботи (в чому ми ще неодноразово переконаємось), не даючи жодного альтернативного дієвого розв’язання зазначеної колізії – де межа між доцільністю застосування «принципів гуманізму та їхньою гіперболізацією».

Для чогось, посилаючись на одну з доволі рідкісних цитат в іноземному виданні, Ортинська Н.В. стверджує: «Існує критична думка, що медіа не впливають на особистість, оскільки агресія – це вроджений природний стан людини» (стор. 338). А далі сама собі урочисто заперечує: «Сьогодні телебачення дедалі активніше переймає на себе соціалізуючі функції» (стор. 341). «Тобто агресія – це пряма фізіологічна реакція неповнолітнього на зовнішні подразники, у конкретному випадку телевізійний продукт» (стор. 342).

«Спростовано думку про те, що неповнолітній має несформовану соціальну та правову позицію, тому не зможе самостійно ухвалювати рішення в політичній сфері, а також що ця вікова група схильна до навіювання, є емоційною, має здатність до ухвалення спонтанних рішень, тому може стати легким об’єктом для політичних маніпуляцій. Спростовано й тезу про низьку політичну активність молодого покоління» (стор. 204).

А згодом читаємо таке: «…їхні внутрішні стереотипи та переконання є несформовані, відсутні широкі і достатні знання та навички» (стор. 230). «На неповнолітнього, який живе в суспільстві, негативні прояви соціального устрою впливають особливо чуттєво, адже він є ще морально-психологічно і фізіологічно несформованою особою» (стор. 231). «Соціальне оточення також відіграє вагому роль, оскільки чималу кількість правопорушень неповнолітні скоюють за сприяння інших, більш дорослих за віком осіб» (стор. 231). «…проблема негативного впливу медіапростору оскільки неповнолітній не має стійких моральних та соціальних позицій, не має повного ціннісного уявлення» (стор. 388). Тут дещо більше додам й від себе. Саме діти, підлітки, щоразу частіше використовуються у сучасних війнах, бойових конфліктах завдяки їхній безрозсудливості, бажання завоювати авторитет старших. Тактика сучасної війни часто не вимагає великої фізичної сили. Достатньо спритності і вміння натиснути на автоматний гачок. Чим й користуються досвідчені старші. Як підмітив рок-композитор Віктор Цой: «Війна – справа рук молодих, лікарство проти морщин». Отже діти, підлітки мають «несформовану соціальну та правову позицію, тому не зможуть самостійно ухвалювати рішення в політичній сфері, а також що ця вікова група схильна до навіювання, є емоційною, має здатність до ухвалення спонтанних рішень, тому може стати легким об’єктом для політичних маніпуляцій». А от тезу про «низьку політичну активність молодого покоління» справді спростовано. Тільки ще задовго до Ортинської Н.В. Адже, амбіцій у молоді вистачає «поперед батька в пекло». На усіх мітингах і демонстраціях молоддю завжди маніпулювали старші. А сам доктор наук (у той час кандидат наук) Ортинський В.Л. ще так про це цікаво сказав: «Народ (а тим більше молодь – авт.) ніхто, і нічого не вирішує».

НЕЯСНІСТЬ…

«…що значніший у суспільстві вплив норм-звичаїв, релігійних чи моральних норм, то істотнішою буде розбіжність між правовим становищем і правовим статусом» (стор. 42). Це як? На основі чого винайдена така формула? Звичаєве право – це вже не право і його носії не можуть бути наділені правовим статусом, бо станеться істотнішою розбіжність?

«Відповідно варто наголосити на недопустимості «сліпого» перенесення зарубіжного досвіду в національну систему законодавства України» (стор. 52). Якого це «сліпого»? Де розкрита суть? Ніде в контексті цього не пояснено. «Юристи – це не економісти» (В. Кличко).

«…потрібно ставитися до неповнолітнього не як до суто об’єкта захисту, а як до особистості з такими ж основними правами і свободами, які мають дорослі члени суспільства» (стор. 53). Де суть? І чи справді можуть неповнолітні мати «основні права і свободи» на рівні з дорослими членами суспільства? Як ми переконались з наведених попередніх абзаців – ні. Принаймні необхідно було у цьому контексті уточнити про які саме «основні права і свободи» йдеться.

«Соціальне становище неповнолітніх не можна назвати задовільним, воно вимагає найпильнішої уваги з погляду юриспруденції. Саме належне закріплення їх правового статусу може вирішити проблему» (стор. 78). І яким чином ? Як саме?

«Молоде покоління завжди було і є прогресивною та рушійною силою політичних змін» (стор. 182). Рушійною силою в чиїх руках (як ми бачили вище)? Діти високопосадовців теж є частиною цієї рушійної сили на передовій? 27-річна Ортинська Н.В. була сантрійкою чи медсестрою в зоні АТО?

А ЦЕ ЩОСЬ ТАКЕ НЕЗРОЗУМІЛЕ…

«Порушення правових вимог тягне за собою правову відповідальність, що налагоджує суспільні відносини, забезпечує їх ефективність державною примусовою силою» (стор. 241). Невже можливо забезпечити «ефективність суспільних відносин державною примусовою силою»? Мова йде не про одну особу, а саме про систему суспільних відносин. Коли це державна примусова сила забезпечувала ефективність цілих суспільних відносин? Уважніше почитайте науку «Історія держави і права зарубіжних країн». Сила ніколи не призводила до ефективності. Людині, а особливо суспільству, властиво бути вільним і мотивованим не силою.

«Так, люди, котрі добре вчилися в школі, переважно зберігають високу самооцінку і ступінь самоповаги. Невдачі в навчанні часто формують комплекс неповноцінності. Оскільки школа є частиною більш великої соціальної системи, вона зазвичай відображає панівну культуру з її цінностями і забобонами» (стор. 364). Як переконаємось згодом нижче, Ортинська Н.В. не опитувала соціально неадаптованих підлітків; принаймні щиро це визнає (стор. 231). Однак наші дослідження (котрі, швидше за все, будуть викладені в іншій дисертаційній роботі) виявляють протилежне. Більшість учнів, котрі добре навчались у школі, є соціально неадаптованими, мають низькооплачувану роботу, нездатні до нестандартного креативного мислення, стали на шлях наркоманії та алкоголізму через життєву нереалізованість. Справа не стільки в них самих, не стільки в їхньому виборі, скільки в свідомих підходах держави до системи навчання (раба легше контролювати в умовах державної монополії буквально на все), спрямованого на беззмістовне повторювання, зазубрювання, відсутність заохочення творчого підходу і мислення. Ось висловлювання одного з найуспішніших айтішників України: «80% з того, що я знаю мені дав не «політех» і тим більше не школа». Схожі думки висловили й інші його колеги. Невдачі в настільки стандартизованому, часто беззмістовному і малокорисному навчанні не можуть сформувати комплекс неповноцінності. Дані обставини можуть лише допомогти нам зробити вибір щодо власного розвитку, і зламати нас або ні. «Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила» (Пр. 24:10).

Ну і нарешті ми підійшли до пропонованих Ортинською Н.В. рішень. Отже, - читайте в частині 2