ІА Глобальні віки (СТАТТІ)


«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ВВАЖАЄ ПЛАГІАТ ОРТИНСЬКОЇ Н.В. "ВИНЯТКОВОЮ РОБОТОЮ"

Даний матеріал є продовженням теми «Чи вірите ви, що робота Ортинської Н.В. актуальна і не містить плагіату?» – http://viky.com.ua/?s=view&id=872
А також результатом Відгуку на дисертацію Ортинської Наталії Володимирівни –
http://viky.com.ua/?s=view&id=877
http://viky.com.ua/?s=view&id=876
Перший матеріал на дану тему про службові зловживання під час захисту наукових дисертацій, оприлюднений на нашому Інтернет-ресурсі, можна почитати тут – http://viky.com.ua/?s=view&id=871

Отже, після нашого офіційного звернення, в рамках здійснення юридично-журналістського розслідування, до ректора НУ «Львівська політехніка» п. Бобало Ю.Я. – http://viky.com.ua/?s=view&id=872 – з вимогою пояснити причину грубих службових зловживань під час захисту наукової дисертації для здобуття вченого звання доктора наук Ортинською Н.В., ми отримали відповідь за підписом проектора Чухрай Н.І. – див. вище на фото у цій статті.

Відтак, виникло ще більше важливих запитань до ректора НУ «Львівська політехніка» п. Бобало Ю.Я., ніж було до цього часу, сформованих у нашому наступному запиті такого змісту.

14.09.2016 р. наказом № 357-5-10 ректора НУ «Львівська політехніка» п. Ю.Я. Бобало, п. Ортинську Н.В. за спеціальністю 081 Право, відповідно до пунктів 2, 3, 37 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, п. 1, 2 наказу по НУ «Львівська політехніка» від 10.05.2016 р. № 267-1-10 «Про організацію прийому до докторантури університету у 2016 р.» та згідно з рішенням Вченої ради університету від 13.09.2016 р., протокол № 26, - зараховано у докторантуру НУ «Львівська політехніка» на підставі її особистої заяви, контракту № 1/дк16 від 14.09.2016 р., рішення вченої ради університету від 13.09.2016 р., протоколу № 26 та ін. документів.

28.08.2017 р. наказом № 208-5-10 ректора НУ «Львівська політехніка» п. Ю.Я. Бобало, п. Ортинську Н.В., докторанта першого року підготовки за спеціальністю 081 Право, відраховано з докторантури університету з 01 вересня 2017 р. за власним бажанням (не у зв’язку з успішним захистом роботи – авт.).

Всупереч Вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого КМУ від 24.07.2013 р. № 567, наказом МОН України від 12.12.2017 р. № 1605, п. Ортинській Н.В., сумнівний захист наукової роботи якої здійснювався у тому ж Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка», присвоєно науковий ступінь «доктора наук», до того ж з миттєвим виданням на руки диплому доктора юридичних наук. З усіх відомих нам колег юристів, журналістів та науковців ніхто не чув про оприлюднення оголошення щодо захисту наукової роботи п. Ортинської Н.В. перед її захистом. Саму наукову роботу також ніхто, станом до 15.02.2018 р., не бачив.

Відповідально заявляємо, що станом на 15.02.2018 р. цієї «докторської роботи» на сайті НУ «Львівська політехніка» не було – http://lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505219/ortynska-nataliya-volodymyrivna

У п. 10. вимог до «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого КМУ від 24.07.2013 р. № 567 йдеться:

Докторська дисертація може бути подана до спеціалізованої вченої ради для проведення захисту не раніше ніж через п’ять років після здобуття особою наукового ступеня кандидата наук.

Допускається за рішенням МОН подання до спеціалізованої вченої ради докторської дисертації раніше п’ятирічного строку після здобуття наукового ступеня кандидата наук у разі вагомого особистого внеску здобувача у забезпечення розвитку відповідної галузі науки.

Підтвердженням вагомого особистого внеску здобувача у забезпечення розвитку галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, може бути:
- наявність патенту на винахід або диплома на наукове відкриття;
- висновок вищого навчального закладу або наукової установи, що є провідними з напряму, з якого підготовлено дисертацію;
- відзначення державними нагородами (преміями) України або інших держав.

У Постанові КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» в п. 37 зазначено, що здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

У Вашому листі № 64-50-120 від 07.03.2018 р. Ви вказуєте, що висновок про вагомість особистого внеску надано одним із провідних ВНЗ України з напряму, з якого Ортинською Н.В. підготовлено дисертацію. Проте ніде не зазначаєте що це за один з провідних вищих навчальних закладів України, який зробив такий висновок щодо дисертації Ортинської Н.В.

З огляду на вищевказане, у відповідності до ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», просимо повідомити нам:
1. Який саме провідний ВНЗ України надав висновок про вагомість особистого внеску Ортинської Н.В. у забезпечення розвитку юридичної галузі науки?
2. В чому полягає «вагомість» цього «особистого внеску» і в якій установі чи на якому ресурсі можливо з цим «вагомим особистим внеском» ознайомитись?
3. Чи цей «вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку юридичної галузі науки» Ортинської Н.В. хоча б на 3% наближається до вагомого внеску у розвиток галузі відповідної науки Ольги Олександрівни Броварець, котра здобула ступінь доктора наук у 28-річному віці?
4. Коли і ким була затверджена тема докторської дисертації Ортинської Н.В.?

Додатково повідомляємо Вам, що ми, група юристів, журналістів та науковців в галузі права, якомога ретельніше ознайомились з докторською дисертацією Ортинської Н.В. після її оприлюднення на офіційному веб-сайті НУ «Львівська політехніка». Наші докладно обґрунтовані висновки опубліковані на нашому офіційному сайті – http://viky.com.ua/?s=view&id=877
http://viky.com.ua/?s=view&id=876

Особисто від себе хочу заявити, що в «роботі» міститься багато цитат. Ними переповнена більша половина роботи. Багато повторень; в самих лише виділених нами ключових думках – аж п’ять таких однакових текстових співпадінь. З «роботи» я не дізнався абсолютно нічого нового, крім того, що вже ретельно вивчав, читав раніше в різних галузях права: міжнародному приватному, конституційному, цивільному, сімейному, трудовому, соціального забезпечення, кримінальному, в педагогіці, історії політичних і правових вчень, філософії права. Відтак, якщо певна частина «роботи» Ортинської Н.В. й не містить дослівного плагіату, то смисловий плагіат присутній щонайменше у 95% «роботи». Так виглядають типові «роботи» написані на замовлення (автора яких встановити, у більшості випадків, не так вже й складно). Крім того, нами аналізується кандидатська робота Ортинської Н.В., котра як за темою, так і за стилем викладення матеріалу та формулювання думки істотно відрізняється від «її докторської роботи», що наштовхує, зрозуміло, на окремі логічні висновки.

Після ретельного ознайомлення з «роботою», найменше про що я б сперечався, то це з приводу актуальності теми. Оскільки актуальність теми у даному випадку – питання доволі філософське. Спираючись на свій теоретичний (а це понад 58 ретельно проаналізованих мною за п’ять з половиною років наукових юридичних книг) і практичний досвід я і мої колеги не побачили обґрунтованості наукових положень від «доктора юридичних наук», наукової новизни, як було вже зазначено, повноти викладення, адекватних висновків і корисних рекомендацій, «сформульованих у дисертації».

Зважаючи на це, змушений поставити Вас до відома, що до висвітлення теми незаконності здобуття наукового ступеня доктора наук Ортинською Н.В. будуть залучені відомі засоби масової інформації (ЗМІ), включаючи телебачення.


Олександр Руль, ІА «Глобальні віки»